ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 25 พ.ค.62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อรับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติและข้อตกลงของโรงเรียน
13 พ.ค. 62 ถึง 16 พ.ย. 61 เปิดเรียน นับเวลาเรียน
วันที่ 13 พ.ค. เริ่มเปิดเรียนวันแรกและนับเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
10 พ.ค. 62 ถึง 18 พ.ย. 61 ลงทะเบียนเรียน
ในวันที่ 10 พ.ค. นักเรียนลงทะเบียนเรียน และเลือกและสมัครกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ ลูกเสือ-เนตรนารี, ยุวกาชาด, ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ รด.
กลุ่มบริการวิชาการ
08 พ.ค. 62 ถึง 30 พ.ย. 61 เข้าค่ายปรับพื้นฐาน
วันที่ 8-9 พ.ค. เข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 ม.4
07 พ.ค. 62 เตรียมเข้าค่ายปรับพื้นฐาน PLC
วันที่ 7 พ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ม.4 และประชุมทำ PLC ผลการสอบ O-NET และเตรียมการยกระดับคุณภาพทั้งระบบให้กับครูทุกคน
06 พ.ค. 62 เริ่มมาลงเวลาปฏิบัติงาน
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เริ่มให้ครู บุคลากรมาลงเวลาปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และไปร่วมกิจกรรมในพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ภาคเช้า ภาคบ่ายมาประชุม ปฏิบัติงาน