ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ส.ค. 62 กิจกรรมโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง

12 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่

01 ส.ค. 62 ถึง 07 ส.ค. 62 สัปดาห์ห้องสมุด ครูผู้สอนส่ง ปพ.5 นิเทศครั้งที่ 1

01 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 นิเทศภายในประจำเดือนสิงหาคม

28 ก.ค. 62 ร่วมกิจกรรมวันพระบรมราชสมภพ ร.10

22 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

15 ก.ค. 62 ถวายเทียนพรรษา และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียน

08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 ครูผู้สอนจัดทำข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

01 ก.ค. 62 กิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และรับการนิเทศจากคณะกรรมการ สพม.33 และสังเกตการสอน

01 ก.ค. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 นิเทศภายในประจำเดือนกรกฏาคม

29 มิ.ย. 62 ปรับข้อมูล DMC,B-OBEC,M-OBEC และ EMIS และยืนยันข้อมูลภายใน 30 มิ.ย.62

26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด

17 มิ.ย. 62 ครูผู้สอนส่งรายงานผลการสอบแก้ตัว การแก้ 0,ร,มส ครั้งที่ 1

13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู

10 มิ.ย. 62 ยืนยันข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ DMC

07 มิ.ย. 62 ถึง 08 มิ.ย. 62 เข้าค่ายคุณธรรมตามโครงการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ

03 มิ.ย. 62 ถึง 29 มิ.ย. 62 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามครอบครัวคุณธรรม ครั้งที่ 1

03 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 นิเทศภายในประจำเดือนมิถุนายน

01 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

27 พ.ค. 62 ถึง 14 มิ.ย. 62 นักเรียนดำเนินการแก้ 0,ร,มส ครั้ง 1

21 พ.ค. 62 ถึง 24 พ.ค. 62 นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ 0 แก้ ร ครั้งที่ 1 และครูส่งแผนการสอน

13 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และเริ่มนับเวลาเรียน

10 พ.ค. 62 นักเรียนลงทะเบียนเรียน เลือกกิจกรรมชุมนุมวันแรก

09 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

06 พ.ค. 62 ครูมาลงชื่อปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562