ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 พ.ย. 61 ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัวข้ออนุมัติและส่งผลการสอบภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทวิศึกษา ให้ ว.เทคนิค, ว.อาชีวศึกษา และรายงานการนิเทศออนไลน์

29 พ.ย. 61 สอบธรรมสนามหลวง

19 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 นักเรียนดำเนินการซ่อมเสริม ขอสอบแก้ตัวกับครูผู้สอน

17 พ.ย. 61 ถึง 18 พ.ย. 61 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ส่งนักเรียนแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
ในวันที่ 17 - 18 พ.ย. 61 นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด และ นายลาภิศ นามไพร ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ณ โรงเรียนราชบพิธ กทม. ประกอบด้วยนักเรียน ม.ต้น  4 คน ม.ปลาย 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน
กลุ่มบริการวิชาการ
12 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 นักเรียนยื่นคำร้องของแก้ 0 ร มส.

09 พ.ย. 61 งานวัดผลประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ติด 0 ร มส.

05 พ.ย. 61 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้/ แผนจัดกิจกรรมชุมนุม

01 พ.ย. 61 ถึง 07 พ.ย. 61 ครูผู้สอน ส่งรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส.

01 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

31 ต.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เริ่มนับเวลาเรียน
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
30 ต.ค. 61 นักเรียนมาลงทะเบียนเรียน

โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค. 61 ครู บุคลากรลงชื่อปฏิบัติงาน

โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก