ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเริ่มนับเวลาเรียน

30 ต.ค. 62 นักเรียนลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562

29 ต.ค. 62 ครูลงชื่อปฏิบัติงาน

28 ต.ค. 62 ครูลงชื่อปฏิบัติงาน

07 ต.ค. 62 ส่ง ปพ.5 /ผล ประเมินกิจกรรมชุมนุม ปลายภาคเรียนที่ นิเทศ ปพ. 5 ครั้งที่ 2/2562