ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ค. 63 ถึง 28 ก.ค. 63 สอนทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ ชดเชย ครั้งที่ 2
ให้ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์และรายงานผลเพื่ออนุมัตินับเวลาเรียน
13 ก.ค. 63 ถึง 17 ก.ค. 63 สอบคัดกรองนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปรับปรุงโปรแกรม SET
คัดกรองนักเรียนที่บกพร่องการเรียนรู้ ม.1 และ ม.4
06 ก.ค. 63 ถึง 07 ก.ค. 63 สอนทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ ชดเชย ครั้งที่ 1
ให้ครูจัดสอนออนไลน์ชดเชยในวันหยุด และรายงานผลเพื่ออนุมัตินับเวลาเรียน ครั้งที่ 1
06 ก.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 ครูจัดการเรียนการสอนทางไกล ตาม Rode Map ของโรงเรียน
ให้ครูจัดการเรียนการสอนทางไกลตามแผนของโรงเรียน และรายงานผลเพื่อสรุปรายงานเขต รายงาน สพฐ.ทุกสัปดาห์
งานวิชาการ
01 ก.ค. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเริ่มนับเวลาเรียน
ให้ครู นักเรียนมาโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ครูชุดสุภาพ งานวิชาการ
30 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.3,ม.6
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 ในภาคเช้า เวลา 09.00 น.  ชี้แจงข้อปฏิบัติ การจัดห้องเรียน
งานบริหารทั่วไป,งานวิชาการ
29 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4,ม.2 และ ม.5
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4 ในภาคเช้า เวลา 09.00 น. และปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2 ,ม.5 ในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ชี้แจงข้อปฏิบัติ การจัดห้องเรียน
งานบริหารทั่วไป,งานวิชาการ
19 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานบริหารทั่วไป
16 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ประกอบการรถ รับ-ส่ง และแม่ค้า
ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการขับรถ รับ-ส่ง และแม่ค้า เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติตามมาตรการ แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ภาคเช้าเวลา 09.00 น. ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่ง บ่ายเวลา 13.00 น. ประชุมแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
งานบริหารทั่วไป
15 มิ.ย. 63 นักเรียน ม.6 มอบตัว ชำระค่าลงทะเบียน
นักเรียน ม.1 มอบตัว ชำระค่าลงทะเบียน เวลา 09.00-12.00 น.
งานงบประมาณ,วิชาการ
12 มิ.ย. 63 นักเรียน ม.5 มอบตัว ชำระค่าลงทะเบียน
นักเรียน ม.5 มอบตัว ชำระค่าลงทะเบียน  เวลา 09.00-12.00 น.
งานงบประมาณ,วิชาการ
11 มิ.ย. 63 นักเรียน ม.3 มอบตัว ชำระค่าลงทะเบียน
นักเรียน ม.3 มอบตัว ชำระค่าลงทะเบียน  เวลา 09.00-12.00 น.
งานงบประมาณ,วิชาการ
10 มิ.ย. 63 นักเรียน ม.2 มอบตัว ชำระค่าลงทะเบียน
นักเรียน ม.2 มอบตัว ชำระค่าลงทะเบียน เวลา 09.00-12.00 น.
งานงบประมาณ,วิชาการ
09 มิ.ย. 63 นักเรียน ม.4 (นักเรียนใหม่) มอบตัว ชำระค่าลงทะเบียน
นักเรียน ม.4 ที่เป็นนักเรียนสมัครใหม่ (ไม่ใช่นักเรียน ม.3 เดิมจาก ร.ร.รามวิทยา ฯ) มอบตัวชำระค่าลงทะเบียน เวลา 09.00-12.00 น.
งานงบประมาณ,วิชาการ
06 มิ.ย. 63 ถึง 15 มิ.ย. 63 นักเรียน ม.1 มอบตัว ชำระค่าลงทะเบียน
นักเรียนชั้น ม.1 มอบตัว ชำระค่าลงทะเบียน เวลา 09.00-12.00 น.
งานงบประมาณ,วิชาการ
05 มิ.ย. 63 ถึง 15 มิ.ย. 63 นักเรียน ม.4 (ม.3 เดิม) มอบตัว ชำระค่าลงทะเบียน
นักเรียน ชั้น 4 ม. (ที่จบ ม.3 จาก ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก) มอบตัว ชำระค่าลงทะเบียน เวลา 09.00-12.00 น.
งานงบประมาณ,วิชาการ
01 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 ครูมาลงชื่อปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนทางไกล
ให้ครูมาลงชื่อปฏิบัติงาน เตรียมการเปิดเรียน อบรมและจัดการเรียนการสอนทางไกลช่วงทดลองระบบกับนักเรียนทุกคน ตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด
ชุดสุภาพ งานบุคคล
18 พ.ค. 63 ถึง 30 พ.ค. 63 สพฐ.ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
ครูจัดการเรียนการสอนทางไกล และรายงานผลทุกสัปดาห์
งานวิชาการ