ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนรามวิทยา  รัชมังคลาภิเษก  ก่อตั้งเมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2531  เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  เดิมชื่อว่า โรงเรียนรามวิทยา ต่อมารัฐบาลได้จัดพิธีรัชมังคลาภิเษก  เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  รัชกาลปัจจุบัน  ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน  กรมสามัญศึกษาจึงได้ให้โรงเรียนที่ก่อตั้งในปี    พ.ศ. 2531 ต่อคำท้ายชื่อโรงเรียนว่า  รัชมังคลาภิเษก  ตั้งแต่บัดนั้น และในปี พ.ศ. 2539  ได้รับพระบรมราชานุญาต จากสำนักพระราชวังให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติของกรมสามัญศึกษา ที่มีคำต่อท้ายว่า รัชมังคลาภิเษก  และให้ใช้นามพระปรมาภิไธยย่อ  ภปร เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนทุกโรงเรียน  จำนวน  31  โรงเรียนทั่วประเทศ

ปัจจุบันโรงเรียนรามวิทยา  รัชมังคลาภิเษก    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา   เขต ๓๓    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่  162  หมู่ 6  ตำบลราม  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  32000 

ขนาดสถานศึกษา

โรงเรียนรามวิทยา  รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนขนาดกลาง

จำนวนพื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด  100  ไร่ –  ตารางวา 

ระดับชั้นที่เปิดสอน

          โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

สีประจำโรงเรียน

          น้ำเงิน – เหลือง

              น้ำเงิน  หมายถึง  สีสถาบันพระมหากษัตริย์

              เหลือง  หมายถึง  สีประจำวันพระราชสมภพ
โทรศัพท์ / โทรสาร

          โทรศัพท์  044-549072

          โทรสาร    044-549072 ต่อ 102

 เขตพื้นที่บริการ 

          ตำบลราม  หมู่ที่  1,3,4,5,6,7,9,13

หมู่บ้านราม , หมู่บ้านตาเมิน , หมู่บ้านโคกสะอาด , หมู่บ้านตาเปิบ ,        หมู่บ้านสังแก

ตำบลเมืองที

หมู่บ้านตาเปาว์ , หมู่บ้านประปืด , หมู่บ้านบุทม , หมู่บ้านสำโรง , หมู่บ้านทนงรัตน์ , หมู่บ้านหนองกัว , หมู่10 บ้านสังแก , หมู่11บ้านเซ็ม , หมู่12 บ้านกันจาน ,  หมู่13 บ้านกาเกาะ

ตำบลบุฤาษี

หมู่บ้านบุฤาษี , หมู่บ้านรัตนะ , หมู่บ้านอังกัญ , หมู่บ้านสก๊วน , หมู่บ้านผึ้ง , หมู่บ้านเกาะตลุง , หมู่บ้านคล็อง , หมู่10 บ้านโคกบรรเลง