ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ

          รว.รษ

ตราประจำโรงเรียน

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

     เอกลักษณ์ของโรงรามวิทยา  รัชมังคลาภิเษก คือ 

                รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ 

พัฒนารักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  ด้วยโครงการค่ายลูกรามรัช  ให้เกิดผล “ ยิ้ม  ไหว้ ”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

      อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ    ยิ้ม  ไหว้  ใช้ชีวิตพอเพียง

พัฒนานำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ  ด้วยโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อให้เกิด  “ทักษะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”