ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

          ปัญญา  โลกสมิ  ปัชโชโต

            ปัญญา คือ แสงสว่างแห่งโลก

คำขวัญโรงเรียน

          กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  รัชมังคลาภิเษก

                    รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม

                    นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ

          ประจำโรงเรียน                    

คุณธรรมประเสริฐ         เลิศวิชา

                   พลานามัยสมบูรณ์         เกื้อกูลชุมชน