ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / กลยุทธ์
พันธกิจ / กลยุทธ์
วิสัยทัศน์
          โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ธำรงความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี พัฒนาคนดีสู่วิถีสากล
พันธกิจ
          1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
2.  ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.   ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม
4.   ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5.   ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.   ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ชุมชนมีส่วนร่วม
7.   พัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
8.   สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เป้าประสงค์ 1-4)
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร (เป้าประสงค์ 5-6)
กลยุทธ์ที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (เป้าประสงค์ 5-6-7)
กลยุทธ์ที่  4  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  (เป้าประสงค์ 8)
กลยุทธ์ที่  5  อัตลักษณ์สถานศึกษา (เป้าประสงค์ 1-4)