ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ม.1                       หลักสูตรทั่วไป,หลักสูตรMEP
ม.2                       หลักสูตรทั่วไป,หลักสูตรMEP
ม.3                       หลักสูตรทั่วไป,หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์,
                            หลักสูตรMEP
ม.4                       หลักสูตรทั่วไป,หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์,
                             
หลักสูตรเน้นภาษา
ม.5                       หลักสูตรทั่วไป,หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์,
                            หลักสูตรเน้นภาษา,หลักสูตรทวิศึกษา
ม.6                       หลักสูตรทั่วไป,หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์,
                            
หลักสูตรเน้นภาษา,หลักสูตรทวิศึกษา