ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบ พฐ.
แบบ พฐ. ที่เป็นไฟล์ Word 10109
แบบ พฐ.ที่เป็นไฟล์ PDF 10423
แบบงานทะเบียน วัดผล
แนวทางการสร้างข้อสอบมาตรฐานและคลังข้อสอบ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.08 KB 10296
แนวทางการสร้างข้อสอบมาตรฐานและคลังข้อสอบ word Word Document ขนาดไฟล์ 568 KB 10368
วก.29 คำร้องขอเรียนเพิ่มรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80 KB 10344
วก.28 คำร้องขอย้ายแผนการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.38 KB 10440
วก.27 บันทึกความร่วมมือระหว่าง ร.ร.กับผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.64 KB 10260
วก.26 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.89 KB 10411
วก.25 ประกาศผลสอบปลายภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.22 KB 10342
วก.24 แบบเสนอขออนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.67 KB 10210
วก.23 แบบขอเข้ารับการวัดผลและประเมินผลใหม่เด็กทวิศึกษา ผลการเรียนไม่ถึง 2.0 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.25 KB 10007
วก.22 รายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการเรียน ร เนื่องจากไม่ส่งงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.06 KB 10142
วก.21 นักเรียนที่คาดว่าจะได้รับผล มส. เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.08 KB 10017
วก.20 นักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการเรียน ร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.62 KB 10288
วก.19 แบบฟอร์มนักเรียนที่คาดว่าไม่จบหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.49 KB 10412
วก.18 คำร้องขออนุญาติให้นักเรียนสอบกรณีพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.29 KB 10069
วก.17 คำร้องขอสอบในวิชาที่ขาดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.05 KB 10236
วก.16 แบบแจ้งผลการเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.22 KB 10183
วก.15 คำร้องขอเรียนซ้ำโดยไม่นับหน่วยการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.04 KB 10208
วก.04 แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.4 KB 10419
วก.03 ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.08 KB 10267
วก.02.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60% 80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.99 KB 10308
วก.02 แบบรายงานนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเวลาเรียนไม่ถึง 60% 80% (มส.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.14 KB 10378
วก.14 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.82 KB 10292
วก.13 แบบบันทึกรายงานผลการเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.21 KB 10056
วก.12 แบบรายงานผลการเปลี่ยนระดับผลการเรียน ร,มส,มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.37 KB 10426
วก.11 แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.79 KB 10367
วก.10 แบบประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ ร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.59 KB 10439
วก.09 แบบรายงานผลการเปลี่ยนระดับผลการเรียน 0 ครั้งที่... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.58 KB 10201
วก.08 แบบประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ 0) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.48 KB 10443
วก.07 แบบยืนยันไม่สอบแก้ตัว ไม่เรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.93 KB 10101
วก.06 คำร้องขอสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.13 KB 10337
วก.05 แบบรายงานนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.92 KB 10213
แนวการใช้ข้อสอบปลายปี 10315
แบบแผนการสอน กิจกรรม
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 10093
แบบแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียน ทักษะอาชีพ ปี 2561 10094
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ (ปรับปรุง 61) 10007
แบบ ปพ.
โปรแกรม ปพ.5 10218
ประกาศ
กรอบการพิจารณาร่องรอย หลักฐานประกอบการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ใหม่ 10182
ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 10159
ใบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 10050
(ร่าง) ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ปรับปรุง พ.ย.61 10185
ระเบียบโรงเรียน
ระเบียบการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2561 10432
แนวปฏิบัติ
ระเบียบว่าด้วยทะเบียนนักเรียน 10337
แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ.2545 10035
ระเบียบ กฎหมาย การรับ การย้าย การจำหน่ายนักเรียน 10203
แนวปฏิบัติการรับ การย้าย การจำหน่ายนักเรียน 10362
บันทึกข้อความรายงานหลังการประชุม อบมรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 10425
โปรแกรมประเมินสมรรถนะครู 10115
คู่มือ Logbook ปรับปรุง 29 ต.ค.61 10091
โปรแกรม Logbook ปรับปรุง 29 ต.ค.61 10342
ปฏิทินการดำเนินการงาน OBECQA 10260
เอกสาร คู่มือปฏิบัติงาน
Lesson Study การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 10030
คู่มือการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ Reflective Teaching 10296
เกณฑ์การแข่งขันเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 10456
แบบประเมิน Best Practice กลุ่มรัชมังคลา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.28 KB 10214
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (update V.2) 10090
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 10255
หนังสือครบเครื่องเรื่อง PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 10232
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล-ฉบับปรับปรุง-2561 10258
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.82 KB 10012
เป้าหมายตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 803.83 KB 10458
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.72 MB 10288
เอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปี 2559-2560 10110
หัวข้อสำคัญในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ OBECQA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.7 KB 10119
คู่มือการเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีโรงเรียนมาตรฐานสากล 10063
คู่มือ Google Classroom 10321
เอกสารเทคนิคการจัดการเรียนด้านการคิดขั้นสูง 10077
เอกสารด้านสะเต็มศึกษา 10248
คู่มือพัฒนา HEAD-สวก 10448
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 10271
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 10328
รายงานการประชุม อบรม สัมมนา
รายงานการประชุม Lesson Study Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.87 KB 10356
แบบฟอร์ม
แบบบันทึก PLC 10373
แบบหนังสือแจ้งสั่งพักการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 10443
PowerPoint บรรยาย 13 พ.ย.61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4 MB 10461
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนไม่มีตัวตน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 10458
ตัวอย่างแบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 193.5 KB 10107
แบบใบลาออก ฉบับภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.08 KB 10133
แบบใบลาป่วย ลากิจ ฉบับภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.05 KB 10244
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.88 KB 10416
อื่นๆ
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.45 KB 10070
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.73 KB 10034
ปกแผนเศรษฐกิจพอเพียง 10368
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 226.11 KB 10188
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม2/2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.16 KB 10291