ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบ พฐ.
แบบ พฐ. ที่เป็นไฟล์ Word 93802
แบบ พฐ.ที่เป็นไฟล์ PDF 93768
แบบงานทะเบียน วัดผล
แนวทางการสร้างข้อสอบมาตรฐานและคลังข้อสอบ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.08 KB 95774
แนวทางการสร้างข้อสอบมาตรฐานและคลังข้อสอบ word Word Document ขนาดไฟล์ 568 KB 94161
วก.29 คำร้องขอเรียนเพิ่มรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80 KB 93737
วก.28 คำร้องขอย้ายแผนการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.38 KB 93732
วก.27 บันทึกความร่วมมือระหว่าง ร.ร.กับผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.64 KB 93786
วก.26 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.89 KB 93752
วก.25 ประกาศผลสอบปลายภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.22 KB 93769
วก.24 แบบเสนอขออนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.67 KB 93744
วก.23 แบบขอเข้ารับการวัดผลและประเมินผลใหม่เด็กทวิศึกษา ผลการเรียนไม่ถึง 2.0 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.25 KB 93731
วก.22 รายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการเรียน ร เนื่องจากไม่ส่งงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.06 KB 93748
วก.21 นักเรียนที่คาดว่าจะได้รับผล มส. เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.08 KB 93740
วก.20 นักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการเรียน ร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.62 KB 93746
วก.19 แบบฟอร์มนักเรียนที่คาดว่าไม่จบหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.49 KB 93738
วก.18 คำร้องขออนุญาติให้นักเรียนสอบกรณีพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.29 KB 93743
วก.17 คำร้องขอสอบในวิชาที่ขาดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.05 KB 93731
วก.16 แบบแจ้งผลการเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.22 KB 93729
วก.15 คำร้องขอเรียนซ้ำโดยไม่นับหน่วยการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.04 KB 93734
วก.04 แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.4 KB 93748
วก.03 ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.08 KB 93743
วก.02.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60% 80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.99 KB 93767
วก.02 แบบรายงานนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเวลาเรียนไม่ถึง 60% 80% (มส.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.14 KB 93732
วก.14 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.82 KB 93743
วก.13 แบบบันทึกรายงานผลการเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.21 KB 93740
วก.12 แบบรายงานผลการเปลี่ยนระดับผลการเรียน ร,มส,มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.37 KB 93736
วก.11 แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.79 KB 93742
วก.10 แบบประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ ร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.59 KB 93738
วก.09 แบบรายงานผลการเปลี่ยนระดับผลการเรียน 0 ครั้งที่... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.58 KB 93731
วก.08 แบบประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ 0) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.48 KB 93735
วก.07 แบบยืนยันไม่สอบแก้ตัว ไม่เรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.93 KB 93737
วก.06 คำร้องขอสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.13 KB 93744
วก.05 แบบรายงานนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.92 KB 93761
แนวการใช้ข้อสอบปลายปี 93741
แบบแผนการสอน กิจกรรม
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 93750
แบบแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียน ทักษะอาชีพ ปี 2561 94274
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ (ปรับปรุง 61) 93781
แบบ ปพ.
โปรแกรม ปพ.5 93769
ประกาศ
กรอบการพิจารณาร่องรอย หลักฐานประกอบการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ใหม่ 93673
ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 93677
ใบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 93721
(ร่าง) ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ปรับปรุง พ.ย.61 93733
ระเบียบโรงเรียน
ระเบียบการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2561 93755
แนวปฏิบัติ
ระเบียบว่าด้วยทะเบียนนักเรียน 93726
แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ.2545 93716
ระเบียบ กฎหมาย การรับ การย้าย การจำหน่ายนักเรียน 93718
แนวปฏิบัติการรับ การย้าย การจำหน่ายนักเรียน 93713
บันทึกข้อความรายงานหลังการประชุม อบมรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 93723
โปรแกรมประเมินสมรรถนะครู 93715
คู่มือ Logbook ปรับปรุง 29 ต.ค.61 93722
โปรแกรม Logbook ปรับปรุง 29 ต.ค.61 93712
ปฏิทินการดำเนินการงาน OBECQA 93729
เอกสาร คู่มือปฏิบัติงาน
Lesson Study การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 93653
คู่มือการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ Reflective Teaching 93658
เกณฑ์การแข่งขันเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 93686
แบบประเมิน Best Practice กลุ่มรัชมังคลา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.28 KB 93726
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (update V.2) 93692
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 93712
หนังสือครบเครื่องเรื่อง PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 96308
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล-ฉบับปรับปรุง-2561 93697
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.82 KB 93714
เป้าหมายตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 803.83 KB 93700
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.72 MB 101349
เอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปี 2559-2560 93699
หัวข้อสำคัญในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ OBECQA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.7 KB 93727
คู่มือการเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีโรงเรียนมาตรฐานสากล 93689
คู่มือ Google Classroom 93696
เอกสารเทคนิคการจัดการเรียนด้านการคิดขั้นสูง 93694
เอกสารด้านสะเต็มศึกษา 93809
คู่มือพัฒนา HEAD-สวก 93699
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 93693
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 93839
รายงานการประชุม อบรม สัมมนา
รายงานการประชุม Lesson Study Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.87 KB 94065
แบบฟอร์ม
แบบบันทึก PLC 93665
แบบหนังสือแจ้งสั่งพักการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 93696
PowerPoint บรรยาย 13 พ.ย.61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4 MB 93875
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนไม่มีตัวตน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 94849
ตัวอย่างแบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 193.5 KB 93716
แบบใบลาออก ฉบับภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.08 KB 93704
แบบใบลาป่วย ลากิจ ฉบับภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.05 KB 93700
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.88 KB 93700
อื่นๆ
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.45 KB 93688
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.73 KB 93714
ปกแผนเศรษฐกิจพอเพียง 93694
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 226.11 KB 93815
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม2/2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.16 KB 93799