ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม2/2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.16 KB 41
แบบ พฐ.
แบบ พฐ. ที่เป็นไฟล์ Word 11
แบบ พฐ.ที่เป็นไฟล์ PDF 2
แบบงานทะเบียน วัดผล
แนวทางการสร้างข้อสอบมาตรฐานและคลังข้อสอบ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.08 KB 2
แนวทางการสร้างข้อสอบมาตรฐานและคลังข้อสอบ word Word Document ขนาดไฟล์ 568 KB 2
วก.29 คำร้องขอเรียนเพิ่มรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80 KB 3
วก.28 คำร้องขอย้ายแผนการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.38 KB 5
วก.27 บันทึกความร่วมมือระหว่าง ร.ร.กับผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.64 KB 4
วก.26 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.89 KB 6
วก.25 ประกาศผลสอบปลายภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.22 KB 5
วก.24 แบบเสนอขออนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.67 KB 5
วก.23 แบบขอเข้ารับการวัดผลและประเมินผลใหม่เด็กทวิศึกษา ผลการเรียนไม่ถึง 2.0 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.25 KB 4
วก.22 รายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการเรียน ร เนื่องจากไม่ส่งงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.06 KB 6
วก.21 นักเรียนที่คาดว่าจะได้รับผล มส. เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.08 KB 4
วก.20 นักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการเรียน ร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.62 KB 4
วก.19 แบบฟอร์มนักเรียนที่คาดว่าไม่จบหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.49 KB 5
วก.18 คำร้องขออนุญาติให้นักเรียนสอบกรณีพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.29 KB 3
วก.17 คำร้องขอสอบในวิชาที่ขาดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.05 KB 5
วก.16 แบบแจ้งผลการเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.22 KB 4
วก.15 คำร้องขอเรียนซ้ำโดยไม่นับหน่วยการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.04 KB 4
วก.04 แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.4 KB 4
วก.03 ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.08 KB 3
วก.02.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60% 80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.99 KB 7
วก.02 แบบรายงานนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเวลาเรียนไม่ถึง 60% 80% (มส.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.14 KB 5
วก.14 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.82 KB 4
วก.13 แบบบันทึกรายงานผลการเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.21 KB 4
วก.12 แบบรายงานผลการเปลี่ยนระดับผลการเรียน ร,มส,มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.37 KB 4
วก.11 แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.79 KB 4
วก.10 แบบประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ ร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.59 KB 4
วก.09 แบบรายงานผลการเปลี่ยนระดับผลการเรียน 0 ครั้งที่... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.58 KB 3
วก.08 แบบประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ 0) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.48 KB 3
วก.07 แบบยืนยันไม่สอบแก้ตัว ไม่เรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.93 KB 5
วก.06 คำร้องขอสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.13 KB 5
วก.05 แบบรายงานนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.92 KB 6
แนวการใช้ข้อสอบปลายปี 6
แบบแผนการสอน กิจกรรม
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 17
แบบแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียน ทักษะอาชีพ ปี 2561 18
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ (ปรับปรุง 61) 20
แบบ ปพ.
โปรแกรม ปพ.5 11
ประกาศ
(ร่าง) ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ปรับปรุง พ.ย.61 4
ระเบียบโรงเรียน
ระเบียบการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2561 6
แนวปฏิบัติ
ระเบียบว่าด้วยทะเบียนนักเรียน 2
แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ.2545 3
ระเบียบ กฎหมาย การรับ การย้าย การจำหน่ายนักเรียน 3
แนวปฏิบัติการรับ การย้าย การจำหน่ายนักเรียน 2
บันทึกข้อความรายงานหลังการประชุม อบมรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 9
โปรแกรมประเมินสมรรถนะครู 5
คู่มือ Logbook ปรับปรุง 29 ต.ค.61 9
โปรแกรม Logbook ปรับปรุง 29 ต.ค.61 11
ปฏิทินการดำเนินการงาน OBECQA 6
เอกสาร คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (update V.2) 1
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 14
หนังสือครบเครื่องเรื่อง PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 5
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล-ฉบับปรับปรุง-2561 4
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.82 KB 3
เป้าหมายตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 803.83 KB 3
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.72 MB 3
เอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปี 2559-2560 3
หัวข้อสำคัญในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ OBECQA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.7 KB 4
คู่มือการเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีโรงเรียนมาตรฐานสากล 3
คู่มือ Google Classroom 5
เอกสารเทคนิคการจัดการเรียนด้านการคิดขั้นสูง 3
เอกสารด้านสะเต็มศึกษา 3
คู่มือพัฒนา HEAD-สวก 5
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 4
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 8
รายงานการประชุม อบรม สัมมนา
รายงานการประชุม Lesson Study Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.87 KB 2
แบบฟอร์ม
PowerPoint บรรยาย 13 พ.ย.61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4 MB 4
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนไม่มีตัวตน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 7
ตัวอย่างแบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 193.5 KB 7
แบบใบลาออก ฉบับภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.08 KB 3
แบบใบลาป่วย ลากิจ ฉบับภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.05 KB 2
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.88 KB 3