ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.45 KB 4
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.73 KB 4
ปกแผนเศรษฐกิจพอเพียง 17
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 226.11 KB 69
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม2/2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.16 KB 121
แบบ พฐ.
แบบ พฐ. ที่เป็นไฟล์ Word 87
แบบ พฐ.ที่เป็นไฟล์ PDF 69
แบบงานทะเบียน วัดผล
แนวทางการสร้างข้อสอบมาตรฐานและคลังข้อสอบ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.08 KB 58
แนวทางการสร้างข้อสอบมาตรฐานและคลังข้อสอบ word Word Document ขนาดไฟล์ 568 KB 72
วก.29 คำร้องขอเรียนเพิ่มรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80 KB 55
วก.28 คำร้องขอย้ายแผนการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.38 KB 58
วก.27 บันทึกความร่วมมือระหว่าง ร.ร.กับผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.64 KB 55
วก.26 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.89 KB 65
วก.25 ประกาศผลสอบปลายภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.22 KB 68
วก.24 แบบเสนอขออนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.67 KB 62
วก.23 แบบขอเข้ารับการวัดผลและประเมินผลใหม่เด็กทวิศึกษา ผลการเรียนไม่ถึง 2.0 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.25 KB 50
วก.22 รายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการเรียน ร เนื่องจากไม่ส่งงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.06 KB 64
วก.21 นักเรียนที่คาดว่าจะได้รับผล มส. เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.08 KB 54
วก.20 นักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการเรียน ร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.62 KB 58
วก.19 แบบฟอร์มนักเรียนที่คาดว่าไม่จบหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.49 KB 53
วก.18 คำร้องขออนุญาติให้นักเรียนสอบกรณีพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.29 KB 53
วก.17 คำร้องขอสอบในวิชาที่ขาดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.05 KB 50
วก.16 แบบแจ้งผลการเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.22 KB 46
วก.15 คำร้องขอเรียนซ้ำโดยไม่นับหน่วยการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.04 KB 51
วก.04 แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.4 KB 61
วก.03 ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.08 KB 51
วก.02.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60% 80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.99 KB 56
วก.02 แบบรายงานนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเวลาเรียนไม่ถึง 60% 80% (มส.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.14 KB 53
วก.14 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.82 KB 56
วก.13 แบบบันทึกรายงานผลการเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.21 KB 58
วก.12 แบบรายงานผลการเปลี่ยนระดับผลการเรียน ร,มส,มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.37 KB 53
วก.11 แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.79 KB 53
วก.10 แบบประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ ร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.59 KB 52
วก.09 แบบรายงานผลการเปลี่ยนระดับผลการเรียน 0 ครั้งที่... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.58 KB 49
วก.08 แบบประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ 0) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.48 KB 58
วก.07 แบบยืนยันไม่สอบแก้ตัว ไม่เรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.93 KB 50
วก.06 คำร้องขอสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.13 KB 61
วก.05 แบบรายงานนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.92 KB 67
แนวการใช้ข้อสอบปลายปี 57
แบบแผนการสอน กิจกรรม
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 70
แบบแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียน ทักษะอาชีพ ปี 2561 68
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ (ปรับปรุง 61) 93
แบบ ปพ.
โปรแกรม ปพ.5 68
ประกาศ
กรอบการพิจารณาร่องรอย หลักฐานประกอบการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ใหม่ 3
ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3
ใบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 40
(ร่าง) ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ปรับปรุง พ.ย.61 55
ระเบียบโรงเรียน
ระเบียบการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2561 65
แนวปฏิบัติ
ระเบียบว่าด้วยทะเบียนนักเรียน 54
แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ.2545 44
ระเบียบ กฎหมาย การรับ การย้าย การจำหน่ายนักเรียน 48
แนวปฏิบัติการรับ การย้าย การจำหน่ายนักเรียน 55
บันทึกข้อความรายงานหลังการประชุม อบมรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 64
โปรแกรมประเมินสมรรถนะครู 54
คู่มือ Logbook ปรับปรุง 29 ต.ค.61 60
โปรแกรม Logbook ปรับปรุง 29 ต.ค.61 58
ปฏิทินการดำเนินการงาน OBECQA 51
เอกสาร คู่มือปฏิบัติงาน
Lesson Study การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 2
คู่มือการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ Reflective Teaching 2
เกณฑ์การแข่งขันเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 32
แบบประเมิน Best Practice กลุ่มรัชมังคลา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.28 KB 43
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (update V.2) 36
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 55
หนังสือครบเครื่องเรื่อง PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 44
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล-ฉบับปรับปรุง-2561 42
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.82 KB 45
เป้าหมายตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 803.83 KB 43
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.72 MB 43
เอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปี 2559-2560 38
หัวข้อสำคัญในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ OBECQA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.7 KB 51
คู่มือการเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีโรงเรียนมาตรฐานสากล 39
คู่มือ Google Classroom 42
เอกสารเทคนิคการจัดการเรียนด้านการคิดขั้นสูง 43
เอกสารด้านสะเต็มศึกษา 66
คู่มือพัฒนา HEAD-สวก 38
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 39
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 61
รายงานการประชุม อบรม สัมมนา
รายงานการประชุม Lesson Study Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.87 KB 68
แบบฟอร์ม
แบบบันทึก PLC 3
แบบหนังสือแจ้งสั่งพักการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 34
PowerPoint บรรยาย 13 พ.ย.61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4 MB 86
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนไม่มีตัวตน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 438
ตัวอย่างแบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 193.5 KB 55
แบบใบลาออก ฉบับภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.08 KB 49
แบบใบลาป่วย ลากิจ ฉบับภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.05 KB 43
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.88 KB 44