ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดร มหาเมฆ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ก.พ. 31 – 1 มิ.ย.31
ชื่อ-นามสกุล : นายปราสาท ธนาสูรย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 31–22 ต.ค.34
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ โคตะสิน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ต.ค. 34–17 พ.ย. 37
ชื่อ-นามสกุล : นายสรยุทธ วิศิษฏ์ศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ย. 37–30 ก.ย. 38
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ศูนย์กลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 พ.ย. 39–29 พ.ย. 42
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย สิงห์ชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ก.พ. 43–30 ก.ย. 53
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวรรธน์ ประคองใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ก.พ. 54–30 ก.ย.56
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ สุปิงคลัด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ธ.ค.56 – 23 ม.ค. 61
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีสุนทร ส่งเสริม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ค.61 – 30 ก.ย 62
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระพรรณ เพียรมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 มกราคม 2563