ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมหลักสูตรระยะสั้น
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 61 นายศรีสุนทร  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามโครงการพัฒนาทักษะความรู้และอาชีพระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยมีนายตฤน  สุขนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ คณะผู้บริหาร ครูจากโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน และโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ร่วมในพิธีเปิดการอบรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี  สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ การอบรมครั้งนี้นับเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสอดคล้องกับนโยบายของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การอบรมมีขึ้น 2 วัน คือวันที่ 26 - 27 พ.ย. 61 ณ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 95 ครั้ง