ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โดยมีกิจกรรมการเดินทางไกล การเข้าฐานผจญภัย การจัดการค่ายและกิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 165 ครั้ง