ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันชาติ ๒๕๖๑ (อ่าน 12) 04 ธ.ค. 61
วชิราวุธรำลึก (อ่าน 10) 26 พ.ย. 61
อบรมหลักสูตรระยะสั้น (อ่าน 12) 26 พ.ย. 61
ประชุมชี้แจงการนิเทศการเรียนการสอนตามแนวทาง Lesson Study (อ่าน 18) 14 พ.ย. 61
เตรียมสอบธรรมศึกษา (อ่าน 11) 14 พ.ย. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นิเทศภายในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ Lesson Study (อ่าน 28) 11 พ.ย. 61
มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 17) 09 พ.ย. 61
เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจคณะวิทยากร ผู้เข้าอบรมลูกเสือ A.T.C. (อ่าน 18) 01 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 23) 01 พ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 29) 30 ต.ค. 61
ดูสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป (อ่าน 19) 29 ต.ค. 61
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ วิชาการ หัวหน้าระดับ (อ่าน 14) 29 ต.ค. 61
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (อ่าน 25) 29 ต.ค. 61