ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจีระพรรณ เพียรมี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสันชัย สังข์ทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวหอมหวล บุญโต
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางธัญรดี สังข์ขาวกุล
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายสนธิ แสงชมพู
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางแม้นมาส อัครกตัญญู
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ