ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารุณี พวงอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประไพ เพียรมี
ครู คศ.3

นางสาวหอมหวล บุญโต
ครู คศ.3

นายวิรัตน์ ระหว่างบ้าน
ครู คศ.3

นางสาวณภัทร มณีล้ำ
ครู คศ.3

นางชญานันท์ สันตะโภค
ครู คศ.3

นางสาวพุดตาล สมศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา สมพันธ์
ครู คศ.1