ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชญานันท์ สันตะโภค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประไพ เพียรมี
ครู คศ.3

นางหอมหวล บุญโต
ครู คศ.3

นายวิรัตน์ ระหว่างบ้าน
ครู คศ.3

นางสาวณภัทร มณีล้ำ
ครู คศ.3

นางจารุณี พวงอินทร์
ครู คศ.2

นางสาวพุดตาล สมศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา สมพันธ์
ครู คศ.1