ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางน้ำข้าว เสนคราม
ครู คศ.3

นางวรรณี พลสงคราม
ครู คศ.3

นางบุญนิศา สุปิงคลัด
ครู คศ.3

นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์
ครู คศ.3

นายกิตติภัฎ บุญหวาน
ครู คศ.3

นางสาวสุภาวดี สุขชีพ
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา ศรีสังข์
ครู คศ.1

นางสาวกนกกาญจน์ สำโรงแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศศิธร ดวงจิตร
พนักงานราชการ

นางสาวศิวพร บุญมา
ครูอัตราจ้าง