ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาวดี สุขชีพ
ครู คศ.1

นางวรรณี พลสงคราม
ครู คศ.3

นางบุญนิศา สุปิงคลัด
ครู คศ.3

นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์
ครู คศ.3

นายกิตติภัฎ บุญหวาน
ครู คศ.3

นางน้ำข้าว เสนคราม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกฤษณา ศรีสังข์
ครู คศ.1

นางสาวกนกกาญจน์ สำโรงแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศศิธร ดวงจิตร
พนักงานราชการ