ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศิริวดี มีศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเสาวภา มาลัยหอม
ครู คศ.3

นายโสภณ งามเลิศ
ครู คศ.3

นายอดิศร ภิญโญภาพ
ครู คศ.2

นางสาวสุมาลี ทางดี
ครู คศ.3

นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งเรือง
ครู คศ.1

นายนิรุต ฉิมเพชร
ครู คศ.1

นางอนุสรา คำแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวจันจิรา คูเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชราภรณ์ นีลพันธนันท์
ครูผู้ช่วย