ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุมาลี ทางดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเสาวภา มาลัยหอม
ครู คศ.3

นายโสภณ งามเลิศ
ครู คศ.3

นายอดิศร ภิญโญภาพ
ครู คศ.2

นางศิริวดี มีศิริ
ครู คศ.3

นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งเรือง
ครู คศ.1

นายนิรุต ฉิมเพชร
ครู คศ.1

นางอนุสรา คำแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวจันจิรา คูเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชราภรณ์ นีลพันธนันท์
ครูผู้ช่วย