ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศิริวดี มีศิริ
ครู คศ.3

นางเสาวภา มาลัยหอม
ครู คศ.3

นายโสภณ งามเลิศ
ครู คศ.3

นายอดิศร ภิญโญภาพ
ครู คศ.2

นางสุมาลี ทางดี
ครู คศ.3

นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งเรือง
ครู คศ.1

นายนิรุต ฉิมเพชร
ครู คศ.1

นางอนุสรา คำแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวจันจิรา คูเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชราภรณ์ นีลพันธนันท์
ครูผู้ช่วย