ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายลาภิศ นามไพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายยศไกร เธียรประมุข
ครู คศ.3

นายสนธิ แสงชมภู
ครู คศ.3

นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูล
ครู คศ.3

นางสุจาริณี แสงจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวณภัทร มิ่งขวัญ
ครู คศ.1

นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวผ่องพรรณ อุปถัมภ์
ครูอัตราจ้าง