ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายยศไกร เธียรประมุข
ครู คศ.3

นายสนธิ แสงชมภู
ครู คศ.2

นางเหมาภรณ์ โพธิมาศ
ครู คศ.3

นายลาภิศ นามไพร
ครู คศ.2

นางสุจาริณี แสงจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวณภัทร มิ่งขวัญ
ครูผู้ช่วย

นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิตติยา ลดาวัลย์สุนทร
พนักงานราชการ

นางสาวผ่องพรรณ อุปถัมภ์
ครูอัตราจ้าง