ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายลาภิศ นามไพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายยศไกร เธียรประมุข
ครู คศ.3

นายสนธิ แสงชมภู
ครู คศ.2

นางบุปผา ศรีตัมภวา
ครู คศ.3

นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูล
ครู คศ.3

นางสุจาริณี แสงจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวณภัทร มิ่งขวัญ
ครูผู้ช่วย

นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิตติยา ลดาวัลย์สุนทร
พนักงานราชการ

นางสาวผ่องพรรณ อุปถัมภ์
ครูอัตราจ้าง