ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมานะ นุประโคน
ครู คศ.2

นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นายณรงค์เดช ชุมสงคราม
ครูผู้ช่วย