ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมานะ นุประโคน
ครู คศ.2

นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี
ครู คศ.1

นายณรงค์เดช ชุมสงคราม
ครูผู้ช่วย