ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ

นายจันทร์ ธุนาสูรย์
ลูกจ้างประจำ

นายเทียน อนุไวยา
ลูกจ้างประจำ

นายเอกรินทร์ อนุเคราะห์
ลูกจ้างประจำ

นางอรพินท์ ทางดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมพอง แสนมี
ลูกจ้างชั่วคราว

นายคำสิงห์ เลิศสกุล
ลูกจ้างชั่วคราว

นายระพีพัฒน์ มันธุภา
ลูกจ้างชั่วคราว