ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภูวนัย นนธิจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวจุติรัตน์ ศรีเมือง
ครู คศ.1

นางสาวมณีกานต์ ภุชงค์
ครู คศ.3