ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธัชชัย ยั่งยืน
ครู คศ.3

นางอาภรณ์ สิงห์คำ
ครู คศ.3

นางสายฝน ทองสะอาด
ครู คศ.3

นางเขมจิรา ทองดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปรีดา ผลเกิด
ครู คศ.2

นางสาวชนิดาภา นิตรลาภ
พนักงานราชการ

นางสาวจิดาภา นิราศโศรก
พนักงานราชการ

นางบุปผา ศรีตัมภวา
ครู คศ.3