ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเขมจิรา ทองดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอาภรณ์ สิงห์คำ
ครู คศ.3

นางสายฝน ทองสะอาด
ครู คศ.3

นายธัชชัย ยั่งยืน
ครู คศ.3

นายปรีดา ผลเกิด
ครู คศ.2

นางสาวชนิดาภา นิตรลาภ
พนักงานราชการ

นางสาวจิดาภา นิราศโศรก
พนักงานราชการ