ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอาภรณ์ สิงห์คำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเขมจิรา ทองดี
ครู คศ.3

นายยุทธนา พุทธานุรักษ์
ครู คศ.3

นางสายฝน ทองสะอาด
ครู คศ.3

นายธัชชัย ยั่งยืน
ครู คศ.3

นายปรีดา ผลเกิด
ครู คศ.2

นางสาวชนิดาภา นิตรลาภ
พนักงานราชการ

นางสาวจิดาภา นิราศโศรก
พนักงานราชการ