ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพันธิภา ผดุงกิจ
ครู คศ.2

นางธัญรดี สังข์ขาวกุล
ครู คศ.3

นางแม้นมาศ อัครกตัญญู
ครู คศ.3

นางวนิดา สังข์ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายพรศักดิ์ ศรีวรกุล
ครู คศ.3

นางวรรณกร พณพจณ์
ครู คศ.3

นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ครู คศ.3

นางเฉลิมขวัญ บุญชู
ครู คศ.2

นางสาวเจนจิรา วิเศษชาติ
ครูอัตราจ้าง