ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางแม้นมาศ อัครกตัญญู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธัญรดี สังข์ขาวกุล
ครู คศ.3

นางพันธิภา ผดุงกิจ
ครู คศ.2

นางวนิดา สังข์ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายพรศักดิ์ ศรีวรกุล
ครู คศ.3

นางวรรณกร พณพจณ์
ครู คศ.3

นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ครู คศ.3

นางเฉลิมขวัญ บุญชู
ครู คศ.2