ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางแม้นมาศ อัครกตัญญู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธัญรดี สังข์ขาวกุล
ครู คศ.3

นางพันธิภา ผดุงกิจ
ครู คศ.2

นางวนิดา สังข์ทอง
ครู คศ.3

นายพรศักดิ์ ศรีวรกุล
ครู คศ.3

นางวรรณกร พณพจณ์
ครู คศ.3

นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ครู คศ.3

นางเฉลิมขวัญ บุญชู
ครู คศ.2