ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0813897780
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุทธิ รัตนาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปิยธรรมวิมล ปริยโท
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0815791146
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ ศรีลานุช
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0935548800
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ กงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0910150035
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ นิราศโศรก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0896269759
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง เพิ่มทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0868655248
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรง แท่นงา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0853018603
ชื่อ-นามสกุล : นายขจรศักดิ์ คมคาย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0839669963
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0883784179
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ พริ้งพร้อม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0849623540
ชื่อ-นามสกุล : นายพฤหัส ตลุตกำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0825600141
ชื่อ-นามสกุล : นางปานขวัญ ตรงศูนย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร : 0621124561
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณกร พณพจณ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0890723832
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระพรรณ เพียรมี
ตำแหน่ง : เลขานุการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0885909630